Malee story

เรื่องราวดีๆ จากการคิดถึงคนอื่นก่อน

การ “คิดถึงคนอื่นก่อน” คือแนวทางความคิดในการพัฒนาธุรกิจของมาลีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้ง ผู้บริโภค พนักงาน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม


การคิดถึงคนอื่นก่อน จึงสร้างผลลัพธ์ที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่สามารถ สร้างความเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมลับของความเติบโตของมาลี

คือพนักงานของเราทุกคน

สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่มีคุณค่านี้ให้เติบใหญ่และอยู่กับเราไปนานๆ