Malee story

มาลี จากรุ่นสู่รุ่น

สู่รุ่นของผู้บริหารยุคใหม่ คุณแจง - รุ่งฉัตร บุญรัตน์ จากความทรงจำในวัยเด็กคุณแจงได้มีโอกาสช่วยเหลืองานคุณพ่อและคุณแม่ ความใกล้ชิดในการทำงาน จึงมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่าง ความใฝ่ฝันแต่วัยเด็กคือการเป็นนักธุรกิจและช่วยสานต่อกิจการของครอบครัว


นอกจากความใกล้ชิด และความผูกพันในครอบครัว คุณพ่อมักพาไปสัมผัสกับบรรยากาศการทำงานโดยการเยี่ยมชม ดูงาน โรงงาน ฟาร์ม ไร่ฯ ตั้งแต่วัยเด็ก และได้รับการปลูกฝังว่า ธุรกิจของครอบครัวนี้ ไม่ได้มีเพียงสิ่งที่ครอบครัวจะได้รับเท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างและพัฒนาให้ดีขึ้นไปด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเติบใหญ่ ได้ถึงระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ในวงกว้าง


และเมื่อได้รับความไว้วางใจ ได้บริหารบริษัทฯ คุณแจงไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเรื่องมุมมอง ในการบริหารงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเรื่องการบริหารคน ซึ่งคุณพ่อได้สอนและปลูกฝังมาอย่างเสมอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

สิ่งที่คุณพ่อมักสอนเสมอ
หรือเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นแบบอย่าง

ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่คือทุกมุม ทุกเรื่อง ทั้งในเรื่องชีวิต คือการเป็นคนดี คิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอ และเรื่องการทำงาน คือจดจำความดี ประสบการณ์ที่ผ่านร้อนหนาว เพื่อนร่วมทางหรือคู่ค้าที่เคยดีต่อกัน ร่วมผ่านอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกัน ทำให้คุณแจงมีความเข้มแข็ง แม้ทางเดินที่ผ่านมา อาจมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถปล่อยวาง มีสติ และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ดี

ประสบการณ์ของคุณพ่อ เมื่อผสมผสานกับความรู้จากการศึกษาแนวทางใหม่ๆ จากรุ่นลูก จึงทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเติบใหญ่อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป บนพื้นฐานแนวคิด “การคิดถึงคนอื่นก่อน” นั่นเอง